Hapche.bg

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРЕСОУСТОЙЧИВОСТТА И СОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ  За сигурността...
Този въпросник е анонимен.
Ако въпросникът използва идентификационен токен за достъп, можете да бъдете сигурни, че идентификационният токен не се съхранява заедно с вашите отговори, а в отделна база данни, и че служи само за да покаже дали сте (или не сте) попълнили въпросника. Не съществува начин за отъждествяване на идентификационните токени с отговорите на въпросите от този въпросник.
 

Постарайте се да си спомните всички събития, които са се случили с вас през изтеклата година.
Жизнени събития

© 2011 „Хапче“ ООД. Всички права запазени.